مؤلفه‌های اصلی شهر شاد

شادی یکی از احساس های مثبت انسان است که رواج آن در هر دوره موجب رضایت خاطر همگان و همبستگی بیشتر اجتماعی در بین مردم می شود؛ به همین دلیل پژوهشگران در دوره های مختلف به بررسی عوامل موثر در ایجاد این احساس مثبت در انسان پرداخته اند؛ عواملی مانند مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی .شهر شاد (Happy City) شهر شاد یک مفهوم است از شهری که ساکنان آن می توانند شادی، رفاه و احساس کلی خوشبختی را تجربه کنند .شهر شاد جنبه های مهم بسیاری دارد که شامل موارد زیر است: سیستم های حمل و نقل عمومی موثر ( آلودگی کمتر و تضمین زندگی سالم )، فعالیت های تحریک کننده فکری. سیستم های دفع زباله، سیستم های بازیافت آب ، تمیزی کلی، خطوط ایمن برای عابران پیاده،زیرساخت های عالی ICT ، سیستم های عالی برای مدیریت حوادث و تأمین تعداد کافی استادیوم و سایر اماکن عمومی، برای رفاه عمومی عموم مردم بخشی از آن است ( جین، 2019 ).  انسان بر حسب ذات و فطرت خود، موجودی هدفمند و جویای نشاط، خوشبختی و سعادت است و به جرئت می توان ادعا کرد که تمامی کوشش انسان ها در زندگی برای دستیابی به نشاط در آینده است ( عبری و حقی، 1393، 2 ). امروزه نیز بخشی از تلاش ها و هزینه های شهروندان برای دست یافتن به شادی، نشاط و فضاهای نشاط آور (به ویژه در محیط های شهری) است؛ زیرا شادی و نشاط، موتور محرک انسان برای انجام دادن امور و فعالیت های اوست. به گفته سقراط (قرن پنجم) هدف اصلی از ایجاد شهر تأمین نشاط و خوشبختی شهروندان است ( گلکار، 1385 ). این گفته سقراط رابطه قوی و بنیادی میان شهر و شهرسازی و نشاط و سرزندگی را نشان می دهد. بر مبنای این دیدگاه است که شهر وسیله‌ای برای نیل به شادی، نشاط و سرزندگی تلقی می گردد و اسباب شادی فردی، جمعی و همگانی را فراهم می آورد. ضرورت شادی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دولت ها نیز خود را نشان می دهد. اگر دولت ها به بالا بردن سطح شادی در جامعه توجه کنند، در اجرای برنامه های خود موفق ترند و این موضوع در نهایت باعث بهره وری بیشتر افراد جامعه خواهد شد. به همین دلیل است که دولت ها سعی دارند شهرهای شاد، سرزنده، و شاداب ایجاد نمایند تا بر این اساس بهره وری مردمان سرزمین شان را افزایش دهند و در اجرای برنامه های کلان خود موفق باشند. مفاهیم یک شهر خوب شهر هوشمند یکی از شهرهای مجهز به آخرین فناوری مبتنی بر منابع به نفع مردم عادی است. شهر شاد مبتنی بر پیوند عاطفی و شادی جمعی است، در حالی که هوشمند است، شهر شاد بر اساس زیرساخت ها ، منابع ، فن آوری و حاکمیت بنا شده است ( جین، 2019 ). 

منابع:

جمالی،علی، تحلیل مولفه‌های اصلی شهر شاد (مورد مطالعه: منطقه 3 شهر اصفهان )، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان. 

دیدگاه شما چیست؟