بهبود و گسترش فضای سبز شهری

امروزه با توسعه روزافزون مناطق شهری و پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی، معضلات عدیده‌ای مانند افزایش بی رویه جمعیت، گسترش کالبدی غیر هدفمند شهرها و افزایش آلودگی های زیست محیطی آن را به همراه داشته که در این بین توسعه فضاهای سبز در شهرها می تواند نقش مهمی در حفظ و تعادل محیط زیست و تعدیل آلودگی هوای شهری ایفا نماید.

در این بین پارکها و فضای سبز به دلیل حمایت از سیستم های اجتماعی شهر و فراهم کردن خدمات اکوسیستمی142 , 2005, Kinzig and Crane) راه حل مناسبی جهت حل مسائل زیست محیطی و تبدیل هر چه بیشتر محیط شهری به محلی قابل زیست برای شهروندان هستند. فضای سبز و پارکها نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آنها، بلکه به علت نقش مهمی که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا و حتی آلودگی صوتی دارند و همچنین باعث کاهش تراکم و پرورش روحی و جسمی شهروندان می شود، مورد توجه است. 

اگر فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته باشد، نمیتواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد. از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر ساختمان ها، خیابان ها و جاده ها و نیازهای جامعه از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند گسترش آتی آن ساخته شود تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال، بازدهی زیست محیطی مثمری داشته باشد.

اغلب شهرهای مناطق کویری ایران به جهت اقلیم خشك و نیمه خشك خود از نظر سرانه‌ی فضای سبز با کمبود شدید مواجه هستند.

با توجه به کالبد شهرهای حاشیه کویر و همچنین کمبود و به عبارت صحیح‌تر بحران آب توجه به موارد ذیل لازم است تا بهره‌وری ارتقاء یابد. ابتدا باید از نظر مکان یابی برای احداث و ایجاد فضای سبز مورد نظر با توجه به جمعیت منطقه ساکن و همچنین استفاده از بذر و نهال مناسب با آن شرایط آب و هوایی توجه شود و از متخصصان کشاورزی بهره برد تا فضای سبز تا مدت طولانی با حداقل مصرف آب شادابی خود را حفظ کند.

 لذا مدیران شهری جهت پاسخگویی به این عدم تعادل ها، نیازمند بکارگیری ابزارهای تحلیلی جدید و تلاش بیشتر هستند. اهمیت چنین موضوعاتی در مناطق خشك و نیمه خشك مانند شهر سمنان، بویژه کارکرد اکولوژیکی آن بیشتر از سایر مناطق است. چرا که جوامع انسانی در این شهرها، دائماً در معرض تنش های محیطی از قبیل گرمای شدید، سرما، گرد و غبار و خشکی هوا هستند. اگر این موارد را به تبعات شهرنشینی و آلودگی های زیست محیطی اضافه نماییم، در این صورت به اهمیت فضای سبز در این گونه شهرها بیشتر پی خواهیم برد.

دیدگاه شما چیست؟